8 april 2021

Werk maken van echte learning communities

Laatste update: 8 apr '21 - 11:11

De creatieve industrie, waartoe ook de mediasector behoort, is een van de tien Topsectoren van Nederland. Wat maakt een sector een Topsector: sterke internationale positie, goed in innovatie van diensten en producten, en een belangrijke rol voor het economisch en maatschappelijk welbevinden van onze samenleving. In het afgelopen jaar is maar weer eens overduidelijk gebleken hoe enorm bepalend media en cultuur zijn voor ons welbevinden.

Het Topsectorenbeleid van de overheid bestaat ruim 10 jaar en ondersteunt initiatieven op het gebied van R&D, internationale promotie en human capital.

De human capital agenda (HCA) die is opgesteld door alle topsectoren, krijgt echter niet zo veel aandacht vergeleken met de andere twee pijlers. Van welke elementen uit die HCA zouden we wat meer gebruik kunnen maken?

Radicale disruptie van de arbeidsmarkt

Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Daarnaast vragen maatschappelijke uitdagingen (denk aan vergrijzing of energievraagstukken) en economische groei om innovatie. In onze sector gaat het daarbij om verschillende uitdagingen. Om er maar een paar te noemen:

  • Welke rol gaat AI spelen in de hele productieketen van contentcreatie, productie en distributie, en welke banen zullen daarmee verdwijnen;
  • Welke compleet nieuwe functies verwachten we tussen nu en de komende vijf jaar, en hoe zorgen dat we dat de beroepsopleidingen daar nu al op voorsorteren;
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in ons kleine kikkerland meer samenwerken door gezamenlijk slimme oplossingen te bedenken, waardoor bijvoorbeeld de reclame-inkomsten niet naar China en Amerika wegvloeien;
  • Hoe zorgen we dat we met z’n allen blijven investeren in scholing en ontwikkeling, want de technologische versnellingen zullen in onverminderd tempo door blijven gaan (immers, wie had zes maanden geleden het succes van Clubhouse durven te voorspellen?)
  • Hoe zorgen we dat we een andere werkcultuur krijgen, die past bij die veranderende samenstelling van de mensen op de werkvloer.
  • Maar ook; hoe zorgen we dat alle bergen kennis die nu in de hoofden zit van ervaren professionals niet verloren gaat voor de volgende generaties?

Publiek-privaat samenwerken bij innovatie

Vragen waar natuurlijk niet direct alle (juiste) antwoorden op zijn te formuleren. In het Topsectorenbeleid zien we op het gebied van R&D dat er mooie voorbeelden zijn waar private en publieke partijen (dus bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen, ook wel de triple helix genoemd) nauw samenwerken om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Onze Fieldlabs Data4Media zijn daar ook een mooi voorbeeld van, waarbij aan nieuwe mediaoplossingen worden gewerkt, maar ook gezamenlijke statements worden afgegeven hoe wij als Nederlandse mediapartijen verantwoord met AI om willen gaan. Deze mooie samenwerkingsverbanden zijn sterk gericht op het vinden van innovatieve oplossingen. Aspecten van leren, cultuurverandering, en het benoemen van de impact op arbeid van die nieuwe oplossingen, zijn daarbij niet het primaire doel. Daarvoor moeten we nog een extra kop ontwikkelen op die publiek-private samenwerkingsverbanden.

Samengaan van leren, werken en innoveren

Vanuit de Human Capital Agenda van de Topsectoren wordt sinds 2018 ook de vorming van learning communities ondersteund. Het doel is om in 2023 maar liefst 100 learning communities operationeel te hebben. Wat is in een notendop een learning community? Daar hebben we natuurlijk een handige explainer video voor:

 

Take X is een voorbeeld van een learning community (hoewel we toen niet van het bestaan van dat woord afwisten!) waar we vanuit mediabedrijven, beroepsonderwijs en zowel de landelijke, provinciale als lokale overheid, de afgelopen jaren een eerste ervaring mee op hebben gedaan. Hier gaan vakinhoudelijke innovatie hand in hand met een leven lang ontwikkelen van professionals, en het stimuleren van een andere leer-en werkhouding van studenten. Maar dat is niet genoeg om alle eerdergenoemde uitdagingen te lijf te gaan!

Vanuit Media Perspectives gaan we daarom de handschoen oppakken om nieuwe learning communities op te zetten. Wil je je daarbij aansluiten of meer weten over wat de Topsector Creatieve Industrie met de Human Capital Agenda doet, let me know!

 

Mir Wermuth

Programmamanager Talentontwikkeling Media Perspectives, tevens secretaris bedrijfsleven van de Topsector Creatieve Industrie