Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan activiteiten van Media Perspectives

Algemene voorwaarden deelname events van Media Perspectives

Aanmelding

Door de aanmelding via Eventrbite voor een van de events (zoals Cross Media Cafés) van Media Perspectives geeft u aan een overeenkomst aan te willen gaan met Stichting Media Perspectives, KvK-nummer: 32082831, BTW-nummer NL 8094.82.848.B.01. De aanmelding geeft u het recht, na betaling van de toegangsprijs en na overlegging van het toegangsbewijs, tot toegang tot het event. De details van onze events kunt u vinden via mediaperspectives.nl/agenda. De beschrijving van het event is onder voorbehoud en kan daarvan op onderdelen afwijken.

Betaling

Voor de betaling van de toegangsprijs maakt Media Perspectives gebruik van Eventbrite. De volgende betaalmogelijkheden worden ondersteund: creditcard (Visa, Mastercard en American Express) en IDEAL. Na betaling ontvangt u via Eventbrite een factuur per mail.

Toegangsbewijs

Media Perspectives zal u per e-mail (via Eventbrite) een bevestiging sturen van uw aanmelding. Deze betalingsbevestiging dient tevens als toegangsbewijs tot het event. Het toegangsbewijs is persoonsgebonden – maar het staat u vrij uw toegangsbewijs over te dragen aan iemand anders. Indien u uw toegangsbewijs wenst over te dragen dient u daarover contact te hebben met de organisatie.

Annulering

Indien u een betaald ticket heeft aangeschaft voor een event, kunt u géén restitutie aanvragen. Wel kunt u uw ticket overdragen aan een collega.

Media Perspectives behoud het recht om het event niet door te laten gaan. Restitutie is onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk wanneer Media Perspectives een event zelf annuleert. Media Perspectives is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de annulering van het event.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd en beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Hackathons 

Geheimhouding
De deelnemer erkent het vertrouwelijke karakter van de Data die Media Perspectives en de opdrachtgever van Media Hack Day (verder: Opdrachtgever) aan de deelnemers ter beschikking stelt. De deelnemer zal absolute geheimhouding betrachten over de inhoud van de Data die door de samenwerkingspartners beschikbaar is gesteld en deze uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor het ter beschikking is gesteld en slechts gebruiken gedurende het event. Deelnemer zal de Data op geen enkele wijze ter beschikking stellen aan derden.
De rechten op en zeggenschap over de Data berusten bij de Opdrachtgever. Deelnemer zal geen rechten op de Data claimen. Deelnemer stelt Opdrachtgever onverwijld op de hoogte van het verlies of ongeautoriseerde gebruik van Data. Content in cache of stand alone kopieën van Data dienen direct na afloop van het event te worden vernietigd, danwel – bij content in cache – bij de eerste technische mogelijkheid na het event.

Data
Tijdens de hackathon kan de deelnemer gebruik maken van beschikbare openbare data. Opdrachtgever staat niet in voor de geschiktheid van de Data voor deelname aan de Hackathon. Indien een aan deelnemer ter beschikking gestelde dataset geanonimiseerde persoonsgegevens bevat, is het de deelnemer niet toegestaan deze dataset te combineren met (een) andere dataset(s) zodat de persoonsgegevens herleidbaar zijn naar (een) individu(en). Indien dit onverhoopt toch het geval is, is de deelnemer gehouden dit per omgaande te melden aan Opdrachtgever.

Opdrachtgever stelt geen computers ter beschikking. De deelnemers gebruiken eigen computers tijdens de Hackathon. Er mogen geen verzamelde gegevens achterblijven op de eigen computer die betrekking hebben op de Data die door samenwerkingspartners beschikbaar is gesteld. Opdat Opdrachtgever transparant kan zijn over de gegevens die worden verzameld, zal elke deelnemer een lijst met gebruikte bronnen opleveren tijdens de presentatie van het ontwerp.

Als tijdens de Hackathon kan de door Opdrachtgever instructies worden gegeven moeten deze worden opgevolgd. Het niet opvolgen van instructies kan uitsluiting van deelname van de Hackathon tot gevolg hebben.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle informatie en producten die worden gegenereerd gedurende de hackathon, mogen na afronding van de hackathon door Opdrachtgever worden gebruikt voor doeleinden die Opdrachtgever zelf bepaald, zonder hiervoor in overleg te treden met de deelnemers. De deelnemer garandeert dat het door het team ontwikkelde Opdrachtgever geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

Onze partners