20 mei 2014

Verdienmodellen voor onderzoeksjournalistiek @ MFW14

Video van: Panel verdienmodellen voor onderzoeksjournalistiek 
Event: Media Future Week
Datum: 19 mei t/m 22 mei 2014