3 april 2015

Interview Jorn de Vries (Flitsmeister) @ CMC News & New Media

Interview: Jorn de Vries (Flitsmeister)
Event: Cross Media Café 'News & New Media'
Datum: 31 maart 2015