4 september 2020

Media Hack Day – Auction IT: Commercial airtime

Tickets Gratis deelname

Datum & tijd

Vrijdag 4 september van 9.00 - 22.00 uur

**For english, see below**

Jonge developers, UX designers en data scientists opgelet: Ster heeft jouw hulp nodig! Tijdens de Media Hack Day op 4 september, strijden verschillende teams tegen elkaar om een oplossing te vinden voor de volgende case: Het ontwikkelen van een online veilingplatform, geschikt voor de verkoop van tv-reclamezendtijd.

Wat is de opdracht?

Ster is verantwoordelijk voor de advertentieverkoop van alle Nederlandse publieke tv- en radiozenders en online kanalen. Voor en na iedere uitzending, zijn er een x-aantal (±10) minuten aan reclamezendtijd. Organisaties kunnen reclametijd inkopen op verschillende tijdstippen binnen de zendtijdvoorraad van Ster.

Wanneer een klant gegarandeerd wil zijn van de beste plek, bijvoorbeeld voor of na een veel bekeken programma als het acht uur NOS-journaal, dan kiest die klant voor de duurste inkoopoptie. Minder kostbare inkoopopties betreffen de tijdsblokken, die niet in primetime – bijvoorbeeld overdag – uitgezonden worden en/of ingepland worden door Ster. Bij de laatste optie kun je ervoor kiezen om je spots met een een zekere spreiding uit te zenden. Vaak ergens binnen een gekozen tijdsblok, maar zonder uitzendgarantie. De volgorde van die reclames wordt door een algoritme bepaald. Het kan zijn dat jouw reclamespot toevallig op een relatief gunstig (duur) tijdstip wordt uitgezonden, maar dat zal niet altijd het geval zijn.

Ster wil onderzoeken of online mediabureaus en online klanten die direct inkopen, bereid zijn om mee te bieden om een online reclame op een tv-positie uitgezonden te krijgen. Daarvoor wil Ster een online veilingplatform opzetten. Specifiek geschikt het veilen van reclame in tv-uitzendtijd. Via dit platform kan de geplande voorraad nogmaals worden verhandeld en geplaatst. Aan jullie de uitdaging om een innovatief veilingplatform in te richten.

Ster zorgt voor de benodigde datasets en voor één of twee producteigenaren om vragen te beantwoorden.

Jullie hebben 12 uur de tijd om een creatieve en innovatief veilingplatform te ontwikkelen en te presenteren. Aan het einde van de dag pitchen jij en je team jullie idee voor een jury van data-experts uit de media-industrie.

Wie zoeken we?

 • Student developers, UX designers en data scientists
 • Young professionals (tot vijf jaar werkervaring) die affiniteit hebben met IT, data science, software engineering, UX-design of web development

Waarom moet je meedoen?

 • Je mag werken aan een uitdagende case voor de Ster;
 • Je kan veel leren van je peers en de vak experts;
 • Gratis deelname en een geheel verzorgd programma;
 • Je maakt kans op hele mooie prijzen! Omdat we met een maximum aantal deelnemers werken is de kans dat je er met de hoofdprijs van door gaat zelfs 1 op 5!

Prijzen

 • Hoofdprijs: Giftcard t.w.v. €600,- per persoon
 • Tweede prijs: Giftcard t.w.v. €300,- per persoon
 • Voor deelname: Giftcard t.w.v. €35,- per persoon

Praktische informatie

 • Een team bestaat uit minimaal 4 personen, en maximaal 6 personen.
 • Er is ruimte voor maximaal 5 teams.
 • Inschrijving geschiedt bij voorkeur per team.
 • Je kan je ook individueel inschrijven, of met een team van minder dan 4 personen. Wij stellen dan een team voor jullie samen. Je kan ook mailen naar communicatie@mediaperspectives.nl, zodat we kunnen kijken naar de opties.
 • Deelname aan de Media Hack Day is gratis.
 • Wij zorgen voor een ruime werkomgeving met goede faciliteiten.
 • BYO devices. Zorg voor je eigen laptop, computer, kabels en andere zaken die je nodig denkt te hebben.
 • VOL=VOL, dus schrijf je vandaag nog in!

Datum & locatie

 • De Media Hack Day vindt plaats op 4 september van 9.00 – 22.00 uur.
 • Locatie: Media Park in Hilversum, Media Centrum Open Space 4e etage.
 • Goed bereikbaar per trein via station Hilversum Media Park .
 • 24 uur voor aanvang ontvang je de briefing van de case.

Klinkt dit als een gave uitdaging? Aarzel dan niet langer en schrijf je vandaag nog in!

Covid-19: Dit event vindt plaats met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen die van kracht zijn en geadviseerd door het RIVM en de Nederlandse regering. Deelnemers worden geacht zich hieraan te houden en eventuele aanvullende aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Milde klachten? Blijf thuis!

================================================================

ENGLISH

Attention young developers, UX designers and data scientists: Ster needs your help! During the Media Hack Day on September 4, various teams will compete against each other to find a solution for the following case: Developing an online auction platform, which is suitable for the sale of TV advertising airtime.

What is the assignment?

Ster is responsible for the sales of advertising space of all Dutch public TV and radio channels. Before and after each broadcast, there are a certain ​​number (± 10) of minutes of commercial broadcast time. Organizations can purchase advertising time at different time blocks within Ster’s airtime supply.

When a client wants to be guaranteed of the best spot, for example before or after a frequently viewed program such as the evening newsbroadcast from the NOS, the client chooses the most expensive option. Less expensive options are the time blocks, that are not aired in prime time – for example during the day – and / or are scheduled by Ster. With this last option, clients can choose to spread their advertisements over the course of a chosen time block. However, this is without a broadcast guarantee. The order of those advertisements is determined by an algorithm. It may be that your advertisement happens to be aired at a relatively favorable (expensive) time, but that will not always be the case.

Ster wants to investigate whether online media agencies and clients who pruchase directy online, are willing to bid to get an online advertisement aired on a TV position. Ster wants to set up an online auction platform, specifically suitable for auctioning advertisements in TV air time. The planned stock can be traded and placed again through this platform. It is up to you to create an innovative and suitable auction platform.

Ster will provide all necessary data-sets and one or two product owners to answer your questions.

You will have 12 hours to develop and create an innovative auction platform. In the end, you and your team will pitch the idea to a jury of data experts from the media industry.

Who are we looking for?

 • Student developers, UX designers and data scientists
 • Young professionals (up to five years of work experience) who have an affinity with IT, data science, software engineering, UX design or web development

Why should you participate?

 • You are allowed to work on a challenging case for the Ster;
 • You can learn a lot from your peers and the experts;
 • Free participation and a fully organized program;
 • You have a chance to win great prizes. Because we work with a maximum number of participants, the chance that you’ll head out with the jackpot is 1 in 5!

And ofcourse we can ensure you it’s going to be a great day!

Prices

 • First place: Giftcard with a value of € 600,- for every team member
 • Second place: Giftcard with a value of € 300,- for every team member
 • For participating: Giftcard with a value of € 35,-

Practical information

 • A team consists of a minimum of 4 people and a maximum of 6 people.
 • There is room for up to 5 teams.
 • Registration is preferably done per team.
 • You can also register individually or with a team that has less than 4 members. In that case, we will put together a team. You can also email to communicatie@mediaperspectives.nl, so that we can look at the options.
 • Participation to the Media Hack Day is free.
 • We will provide a pleasant workplace with good facilities.
 • BYO devices! Make sure to bring your own laptop, computer, cables and whatever you think you will need.
 • You will receive a briefing of the case 24 hours before the start.
 • First come, first serve, so register now!

Date & location

 • The Media Hack Day takes place on September 4 from 9 am to 10 pm.
 • Location: Media Park in Hilversum, Media Center, Open Space 4th floor.
 • Easily accessible by train via Hilversum Media Park station

Does this sound like a cool challenge? Do not hesitate any longer and register today!

Covid-19: During this event, we will follow all the rules and recommendations advised by the RIVM and the Dutch government. Participants are expected to abide by the rules and to follow any additional instructions from the organization. Not feeling well? Stay at home!