Algemene voorwaarden pluriforme hackathon

Algemene voorwaarden deelname trainingen en events van Media Perspectives

Aanmelding

Door de aanmelding via Eventrbite voor een van de trainingen of events (zoals Cross Media Cafés) van Media Perspectives geeft u aan een overeenkomst aan te willen gaan met Stichting Media Perspectives, KvK-nummer: 32082831, BTW-nummer NL 8094.82.848.B.01. De aanmelding geeft u het recht, na betaling van de toegangsprijs en na overlegging van het toegangsbewijs, tot toegang tot de training. De details van onze trainingen kunt u vinden op www.mediaperspectives.nl/academy. De details van onze events kunt u vinden via mediaperspectives.nl/agenda. De beschrijving van de training of het event is onder voorbehoud en kan daarvan op onderdelen afwijken.

Betaling

Voor de betaling van de toegangsprijs maakt Media Perspectives gebruik van Eventbrite. De volgende betaalmogelijkheden worden ondersteund: creditcard (Visa, Mastercard en American Express) en IDEAL. Na betaling ontvangt u via Eventbrite een factuur per mail.

Toegangsbewijs

Media Perspectives zal u per e-mail (via Eventbrite) een bevestiging sturen van uw aanmelding. Deze betalingsbevestiging dient tevens als toegangsbewijs tot de training of het event. Het toegangsbewijs is persoonsgebonden – maar het staat u vrij uw toegangsbewijs over te dragen aan iemand anders. Indien u uw toegangsbewijs wenst over te dragen dient u daarover contact te hebben met de organisatie.

Annulering

Indien u uw ticket voor een training wilt annuleren dient u dit schriftelijk te melden via een mail aan academy@mediaperspectives.nl. Bij tijdige schriftelijke annulering krijgt u restitutie van de kosten:

  • uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang: 100% restitutie
  • uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang: 50% restitutie
  • daarna is restitutie niet meer mogelijk, maar u kunt wel een vervanger op uw ticket sturen
  • het kan tot 7 werkdagen duren voordat een restitutie (via Eventbrite) na verwerking op je rekening wordt bijgeschreven

Voor uw ticket voor een Cross Media Café kunt u géén restitutie aanvragen. Wel kunt u uw ticket overdragen aan een collega.

Media Perspectives heeft het recht om de training of het event niet door te laten gaan. U ontvangt uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training bericht van doorgang vanuit onze zijde. In geval van annulering wordt een nieuwe datum voor de training vastgesteld en gecommuniceerd, met behoud van de eerder gemaakte afspraken bij inschrijving, of iedereen krijgt volledige restitutie (indien nodig sturen we, op verzoek, ook een creditnota). Media Perspectives is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de annulering van de training.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd en beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Hackathons

Geheimhouding

De deelnemer erkent het vertrouwelijke karakter van de data die in het kader van de Media Hack Day aan de deelnemer beschikbaar worden gesteld door en/of in opdracht van de NPO en/of haar samenwerkingspartners, alsmede de uitkomst c.q. resultaten van de Media Hack Day. . De deelnemer zal absolute geheimhouding betrachten over de inhoud van die data alsmede de uitkomst c.q. resultaten van de Media Hack Day en deze uitsluitend gebruiken ten behoeve van de Media Hack Day en slechts gebruiken gedurende dit event. Deelnemer zal de data en de uitkomst c.q. resultaten van de Media Hack Day op geen enkele wijze ter beschikking stellen aan derden. De rechten op en zeggenschap over de data en uitkomst c.q. resultaten berusten bij de NPO. Deelnemer kan geen rechten aan de data ontlenen. Deelnemer stelt Opdrachtgever onverwijld op de hoogte van het verlies of ongeautoriseerde gebruik van data. Content in cache of stand alone kopieën van de data dienen direct na afloop van het event te worden vernietigd, danwel – bij content in cache – bij de eerste technische mogelijkheid na het event.

Data

NPO staat niet in voor de geschiktheid van de data voor deelname aan de Media Hack Day. Indien een aan deelnemer ter beschikking gestelde dataset geanonimiseerde persoonsgegevens bevat, is het de deelnemer niet toegestaan deze dataset te combineren met (een) andere dataset(s) zodat de persoonsgegevens herleidbaar zijn naar (een) individu(en). Indien dit onverhoopt toch het geval is, is de deelnemer gehouden dit per ommegaande te melden aan NPO.

NPO en/of haar samenwerkingspartners stellen geen computers ter beschikking. De deelnemers gebruiken eigen computers tijdens de Media Hack Day. Er mogen geen verzamelde gegevens achterblijven op de eigen computer die betrekking hebben op de data die door samenwerkingspartners beschikbaar is gesteld. Opdat NPO transparant kan zijn over de gegevens die worden verzameld, zal elke deelnemer een lijst met gebruikte bronnen opleveren tijdens de presentatie van het ontwerp.

Als tijdens de Media Hack Day kan de door NPO instructies worden gegeven moeten deze worden opgevolgd. Het niet opvolgen van instructies kan uitsluiting van deelname van de Media Hack Day tot gevolg hebben.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie en resultaten die worden verschaft en gegenereerd gedurende de Media Hack Day zijn eigendom van NPO. De deelnemer garandeert dat de deelnemer geen inbreuk maakt op de rechten van derden.